Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

SARI ÇANTA, Sensatia Botanicals markasının Türkiye’de münhasır lisans hakkı sahibi, Türkiye’deki işletmecisi ve distribütörüdür.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, SARI ÇANTA olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak SARI ÇANTA için sizlere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; sizlerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

VERİ KATEGORİLERİNE GÖRE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

1- Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Ad – Soyad
2- İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası
3- Müşteri İşlem Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları
4- İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler:
IP Bilgisi, WEB Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir. İstek ve Önerileriniz sekmesindeki yorumlarınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Mesajlarınız kapsamında iletebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizi; istek, öneri ve şikayetlerinizin giderilebilmesi amacıyla özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Öneri / Şikayetlerin Takibi
Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi
Kanunlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerimiz Uyarınca Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, SARI ÇANTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

• Yukarıda belirtilen kişisel veriler elektronik formlar, e-postalar ve internet sitesi içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla veya www.sensatia.com/tr adresini ziyaret etmeniz ile birlikte, toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;
• Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,
• Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün gönderimi için) satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri, (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine,
• Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
• Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

VERİLERİN SAKLANMASI

Verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere göre verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
Mevzuatta bir süre öngörülmemişse kişisel bilgileri bir hizmet sağlamak veya gelecekte hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla yalnızca gerektiği sürece kullanırız. Bu verileri alırken kayıp, hırsızlık, yetkisiz giriş, kopyalama, kullanma ve değiştirme gibi durumları önlemek amacıyla KVKK kapsamında ve ticari olarak kabul gören şekillerde korumaya alırız.

HAKLARINIZ

• Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Bu madde uyarınca;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

BAŞVURU

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;
• Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile birlikte Sinanpaşa Mh. Beşiktaş Cad,
Deniz Yıldızı İş Mrk. Kat: 5, Beşiktaş/İstanbul adresine göndererek,
• Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak,
• Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden … mail adresimize göndererek
bizlere iletebilirsiniz.
Verilerinizi ve kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız konusunda endişeniz veya sorunuz olursa bizimle bağlantı kurmaktan çekinmeyin.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda, burada sayılan hususların eksiksiz olarak SARI ÇANTA’ya yukarıda belirtilen yollar vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

ÇEREZLER

“Çerezler”i sizin hakkınızda ve websitemizdeki hareketiniz hakkında bilgi toplamak için kullanıyoruz. Çerez, websitemizin sizing bilgisayarınızda depoladığı küçük bir veridir ve sitemizi her ziyaretinizde spesifikleşmiş tercihleriniz doğrultusunda içerik sunar.
Eğer bizen gelen çerezleri Kabul etmek istemezseniz tarayıcınızı, bizden çerez almayacak şekilde düzenlemelisiniz. Ancak bu koşullarda istediğiniz bazı hizmetleri sağlayamayabileceğimizi bilmenizi isteriz. Bu politika, çerezlerin yalnızca sizin bilgisayarınız ve bizim websitemiz arasında kullanımını kapsar. Çerezlerin sitemizde kullanılan hiçbir üçüncü hizmet sağlayıcısı tarafından kullanılmasını kapsamaz.

ÇOCUK GİZLİLİĞİ

Bu websitesi çocukların bilgilerini bilerek hedef almaz veya toplamaz. Ebeveyn veya koruyucu aile olarak, çocuğunuzun websitemizde kişisel bilgilerle ilgili bir işlem yaptığına inanıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Sağlanan iletişim bilgilerinizi pazarlama veya tanıtım amaçlarıyla kullanmayız.

POLİTİKAMIZIN SINIRLARI

Bu gizlilik politikası yalnızca SARI ÇANTA’nın kendi topladığı ve derlediği verileri kapsar. Yalnızca gizlilik politikaları bizimkiyle uyumlu olan ortaklar, işbirlikçiler ve üçüncü hizmet sağlayıcıları ile çalışırız. Ancak onların bu anlamdaki gizlilik uygulamalarından mesul olmayız.
Websitemiz bizler tarafından işetilmeyen dış sitelerle bağlantılı olabilir. Bu sitelerin içerik ve politikaları üzerinde kesinlikle kontrol sağlayamadığımızı ve onların bu anlamdaki gizlilik uygulamalarından mesul olmadığımızı lütfen biliniz.

BU POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Günümüzün kabul gören uygulamalarını yansıtabilmek amacıyla uhdemizde olan bu politikayı güncelleyebiliriz. Yapılan değişiklikleri kullanıcılarımıza websitemiz üzerinden duyuracağız. Değişikliklerden sonra bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, kişisel verilerinize ilişkin uygulamalarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1- Genel Bilgiler ve Kullanım Amacı

Bu başvuru formu Sensatia Botanicals markasının Türkiye’deki distribütörü olan SARI ÇANTA tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13’üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak SARI ÇANTA’ya başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:
a- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
c- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
ç- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
d- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
e- 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
f- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
g- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.
Başvuru sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevap verilir.

2- Başvuru Yolu

Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:
a- Şirketimizin Sinanpaşa Mh. Beşiktaş Cad, Deniz Yıldızı İş Mrk. Kat: 5, Beşiktaş/İstanbul adresine şahsen, noter vasıtasıyla, posta ya da kargo yoluyla ileterek,
b- Şirketimize ait … e-posta adresine (Bu formun imzalı suretini tarayarak),

3- Veri Sahibi Bilgileri

Adı soyadı
TC No
İletişim adresi
Telefon numarası
E-posta
Faks No

4- Talep Sonucunun İletilmesi

Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.
Sonuç E-posta hesabıma gönderilsin ☐
Sonuç adresime postalansın ☐
Sonuç faks olarak iletilsin ☐

5- Başvuru Konusu

Başvuru konunuzu ve talebinizi aşağıya yazabilirsiniz

6- Veri Sahibi Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
VERİ SAHİBİ
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met condimentum estibulum issim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.